Esenko Workshops – Slovenia – One-day photo trip with Anas Karaman